Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor

Cerințele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt respectate în cadrul SCA Zamfirescu Racoți Vasile & Partners, respectiv ZRP TAX SRL (denumite în continuare “ZRP”) în conformitate cu dispozițiile de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal indicate în Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Atât la momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în timpul prelucrării în sine, ZRP pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

ZRP ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1. DESCRIERE

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modalitatea în care vom colecta și procesa datele cu caracter personal ale clienților, ale partenerilor de afaceri, potențialilor clienți, potențialilor angajați, potențialilor colaboratori și se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru, www.zrp.ro, precum și tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul e-mailului sau prin orice altă cale de comunicare prin intermediul căreia se vor procesa aceste date.
De asemenea, putem colecta informații cu privire la preferințele dumneavoastră prin utilizarea site-ului sus-menționat, atunci când solicitați informații de la noi sau ne angajăm serviciile juridice sau de altă natură sau ca rezultat al relației pe care o aveți cu noi sau cu unul sau mai mulți dintre clienții noștri.

2. PRINCIPII GDPR

Ori de câte ori vom prelucra date cu caracter personal vom ține cont de următoarele principii:

 • LEGALITATE, ECHITATE ȘI TRANSPARENȚĂ – datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”în mod legal, echitabil și transparent”;
 • LIMITĂRI LEGATE DE SCOP – datele dvs. vor fi colectate în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 • REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR – orice colectare de date personale va fi foarte bine analizată înainte solicitarea efectivă a datelor pe care urmează să le prelucrăm, care vor fi relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
 • EXACTITATEA INFORMAȚIILOR – operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fără întârziere sau șterse
 • LIMITAREA STOCĂRII – datele trebuie păstrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrării asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezintă excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică, care se pot desfășura în anumite condiții;
 • INTEGRITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE – prelucrarea datelor personale trebuie făcută în condiții de siguranța, care să includă ”protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

3. DREPTURI

ZRP asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:

 • DREPTUL DE ACCES – vă permite obținerea detaliilor relevante prelucrării datelor cu caracter personal;
 • DREPTUL LA RECTIFICARE – vă permite rectificarea datelor dvs. personale, dacă acestea au fost incorect prelucrate;
 • DREPTUL DE A FI UITAT - vă permite ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA DATELOR PRELUCRATE - vă permite obținerea restricționării procesării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de exactitate);
 • DREPTUL DE A OBIECTA – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în format electronic sau să transmiteți aceste date altui operator de date.

4. PRELUCRARE

4.1 SCOPURILE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI OBȚINUT

ZRP va prelucra datele dvs. în mod legal, echitabil și transparent; scopurile în care urmează să folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact în vederea pregătirii si oferirii serviciilor pe care le solicitați de la noi. De asemenea, datele dvs. personale vor fi utilizate în pregătirea materialelor necesare în cadrul oricăror proceduri litigioase și de arbitraj.
Printre altele, datele dvs. vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dvs., materialele pregătite în cadrul litigiilor, negocierilor, asistenței generale, precum și orice alt răspuns sau solicitare din cadrul colaborării sau potențialei colaborări cu ZRP. În acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la bază la bază interesul legitim în vederea oferirii serviciilor noastre în funcție de aria de practică sau relația contractuală.
Putem prelucra datele dvs. și în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau a obligațiilor impuse de dispozițiile legale ce guvernează profesia de avocat (formularul ce trebuie completat pentru “know your customer”), în acest caz obligația legală reprezintă temeiul prelucrării datelor cu caracter personal.
De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a vă furniza buletinele noastre informative (newsletter) cu privire la noutățile legislative, jurisprudență și articole publicate de către noi, participări la conferințe, doar în cazul în care ați v-ați exprimat consimțământul în mod expres prin completarea “Formularului de exprimare a consimțământului”. În acest caz, scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal va fi cel de marketing.
Consimțământul dvs. va putea fi retras în orice moment, prin bifarea opțiunii "Nu doresc să mai primesc aceste știri" atunci când primiți e-mailul respectiv sau să transmiteți un e-mail la adresa dataprotection@zrp.ro.
În toate cazurile, datele sunt furnizate direct de dvs. ca urmare a solicitării noastre și a exprimării consimțământului dvs. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, prenumele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către ZRP, de obicei de dvs., în vederea îndeplinirii scopurilor sus-menționate.
ZRP vă solicită furnizarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal, exclusiv în scopurile sus- menționate, în vederea desfășurării activității noastre curente și în vederea prestării serviciilor noastre.

4.2 DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă datele dvs. personale nu vor fi dezvăluite unor terțe părți. Cu toate acestea, dacă va fi în interesul dvs. și este necesar, vom divulga datele personale relevante instanțelor judecătorești și comisiilor de arbitraj sau autorităților relevante, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat.

4.3 DURATA STOCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale vor fi stocate pe perioada valabilității contractului de asistență, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.
În ipoteza în care datele nu sunt stocate în baza unei relații contractuale, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora.

5. DIVERSE

Această politică de confidențialitate este în vigoare la data de 10 mai 2018.
Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. În ziua în care va fi efectuată actualizarea, pe site-ul ZRP va apărea o fereastră de pop-up care va conține link-ul ce va trimite către modificările politicii data protection ZRP.
De asemenea, vă informăm ca aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritate Națională de Supraveghere a Protecției Datelor din România, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă legile aplicabile.